(0)

Üldtingimused ja kasutustingimused

Tingimused kehtivad eraisikust või juriidilisest isikust kasutaja (edaspidi Kasutaja) ja interneti- ja ostukeskkonna eestimaine.ee (edaspidi Portaal) omaniku Teadusmosaiik OÜ (edaspidi Teadusmosaiik) vahel Portaali vahendusel toodete ostmisel ja personaalse toote kujundamise teenuse kasustamisel tekkivate õigussuhete kohta. Teadusmosaiigi teenuseid kasutades kinnitab Kasutaja, et on antud tingimustega tutvunud ning nõustub täielikult nende täitmisega. Tingimustega mittenõustuv Kasutaja kohustub koheselt lõpetama Teadusmosaiigi teenuste kasutamise. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad teenuse vahendusel toodete ostmisel ja personaalse toote kujundamise teenuse kasustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. Käesolevate üldtingimuste rikkumise, kahju tekkimise ja kõigi võimalike Kasutaja tegevusest tulenevate tagajärgede eest vastutab Kasutaja vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Konkreetse teenuse kasutustingimused 

Enne iga konkreetse Teadusmosaiigi teenuse kasutamist Kasutaja poolt on Teadusmosaiigil õigus nõuda kasutajalt vastava eraldiseisva teenuse kasutustingimuste heakskiitmist. Kasutustingimused kehtivad koos käesolevate üldtingimustega.

Teenuste kasutajakonto

Portaalis loodud Teadusmosaiigi teenuste kasutajakonto on unikaalne Kasutajale eraldatud kasutajanimi koos sinna juurde kuuluvate andmetega. Igal inimesel, ettevõttel, asutusel või organisatsioonil on õigus omada Teadusmosaiigi süsteemis vaid ühte kasutajakontot ning teha toiminguid vaid ühe kasutajanime all. Mitme kasutajakonto loomine sama juriidilise või eraisiku poolt on lubatud vaid Teadusmosaiigiga eelneva kokkuleppe alusel. Kasutajakonto loomisega annab Kasutaja Teadusmosaiigile õiguse pakkuda kasutajate autentimist, sisselogimist ning külastuste ja kohaloleku kontrolli jälgimist ning isikuga seonduvate andmete esiletoomist Teadusmosaiigi ja tema koostööpartnerite teenustes.

Andmete esitamine

Kasutades Teadusmosaiigi teenuseid, kohustub Kasutaja teenustesse sisestama vaid korrektseid isikuandmeid (eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, sugu, kontaktandmed, isiku profiili osad ning muud isikut kirjeldavad ja identifitseerivad andmed) ja vaid korrektseid ettevõtte, asutuse või organisatsiooni andmeid (ettevõtte, asutuse või organisatsiooni nimi, aadress, registrikood ning muud ettevõtet, asutust või organisatsiooni kirjeldavad ja identifitseerivad andmed) ning tagama andmete ajakohasuse Teadusmosaiigi teenustes. Kasutaja andmete muutumisel peab Kasutaja Teadusmosaiigi teenustesse sisestama oma uued korrektsed andmed.

Kasutaja kohustub mitte avaldama oma kasutajakonto salasõna teistele kasutajatele või isikutele, seda mitte kusagil avaldama ning tegema kõik selleks, et kellelgi poleks ligipääsu tema salasõnale. Kahtluse või teadmise korral, et keegi peale tema enda on kasutaja salasõna teada saanud, on kasutaja kohustatud viivitamatult sellest informeerima
Teadusmosaiiki ning kasutusele võtma uue salasõna.

Portaalis pakutavate teenuste ja toodete hinnad 

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Toote hinnale lisandub kohaletoimetamistasu vastavalt Portaali hinnakirjale sõltumata piirkonnast Eesti Vabariigi piires.

Toodete ja teenuste eest tasumine 

Kasutaja saab toodete ja teenuste eest tasuda:
  • SEB, Swedbank, Sampo või Nordea pangalingi abil. 
  • Arve alusel. Arve saadetakse Kasutajale tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Kasutaja on kohustatud enne arve tasumist kontrollima, et andmed arvel vastavad tellimusele. Maksetähtajaks on 3 päeva alates arvel näidatud kuupäevast ja kellaajast. Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui kogu arvel näidatud summa on laekunud Teadusmosaiigi arvelduskontole. Kui raha ei laeku maksetähtajaja jooksul, siis tellimus ja arve tühistatakse.

Toodete tarnimine 

Tooted tarnitakse Kasutajale soovitud aadressile Eesti Posti vahendusel. Toodete tarnimist alustatakse 1. septembril 2009. aastal.
Toodete tarnimist võimaldatakse Eesti piires. Eestist väljapoole tellimiseks võtke ühendust Teadusmosaiigiga.
Kasutaja on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Teadusmosaiik ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine 

Kasutajall on õigus enne kauba kättetoimetamist tühistada oma tellimus, saates Teadusmosaiigile elektronpostiga vastavasisulise avalduse.
Kasutajal on õigus taganeda sooritatud ostust 14 kalendripäeva jooksul, arvates lepingu sõlmimisest. Selleks peab Kasutaja saatma Teadusmosaiigile kirjaliku taganemisavalduse, milles on soovitatavalt märgitud ka taganemise põhjus. Ostu-müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimus on edastatud Kasutaja poolt Teadusmosaiigile ja arve on Kasutaja poolt tasutud.
Kauba tagastamisel on Kasutaja kohustatud toimetada tagastatav kaup Teadusmosaiigile isiklikult või Eesti Post postiteenuse kaudu 14 päeva jooksul. Tagastamisega seotud kulud tasub Kasutaja.
Toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (ilma transpordimaksumuseta) Kasutaja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kaup oli Teadusmosaiigile tagastatud.
Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Kasutaja tootepakendi avama ettevaatlikult, seda kahjustamata või jätma selle avamata ning tagastama toote koos pakendiga. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.

Garantii

Teadusmosaiik vastutab toodete nõuetele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad seadusega ette nähtud aja jooksul.
Teadusmosaiik ei vastuta:
Kasutaja süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.
Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kasutajal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Teadusmosaiigi kulul.
Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (ilma transpordimaksumuseta) Kasutaja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise teate Teadusmosaiigini jõudmisest.

Autoriõigused 

Portaalis Teadusmosaiigi teenuseid kasutades kohustub Kasutaja järgima kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid autoriõiguse alaseid seadusandlikke akte. Lubatud ei ole teiste autorite tööde (sealhulgas fotode, graafika, tekstide jms.) teenustesse sisestamine ega üleslaadimine, sisestada tohib vaid Kasutaja enda loomingut.

Portaalis Teadusmosaiigi teenustes avaldatud sisule kehtib tavapärane autoriõigus, kui Kasutaja ei ole enda poolt esitatavate andmete juures otsustanud teisiti, millest ta annab teada
Teadusmosaiigi süsteemi pakutavate vahendite ja andmete juures äratoodavate selgitavate tekstide abil.

Teadusmosaiik omandab tähtajatu kasutusõiguse Kasutaja poolt Portaali sisestatud ja üleslaetud sisule (fotod, pildid, graafika, tekst jms.). Kasutajal on võimalik soovi korral saada oma Portaali sisestatud ja üleslaetud loomingu eest tasu vastavalt Teadusmosaiigi poolt kehtestatud korrale.

Turundustasu


Kasutajal on võimalik saada soovi korral tasu Portaalis müüdavate toodete ja pakutavate teenuste reklaamimise eest, vastavalt Teadusmosaiigi poolt kehtestatud korrale.

Piirangud

Teadusmosaiik jätab endale õiguse kehtestada teenustes või teenuste tingimustes igale Kasutajale teatud piiranguid, mille raames on lubatud teenuste kasutamine. Kasutaja kohustub talle kehtestatud piiranguid järgima ja neid mitte ületama.

Keelatud tegevused ja keelatud sisuga info ning andmed 

Kasutajal ei ole  lubatud Portaalis Teadusmosaiigi teenuses kuritegeliku, pornograafilise, ähvardava, rõveda, solvava, teadlikult laimava või teadlikult ebaõige sisuga materjalide või andmete esitamine.
Teadusmosaiik jätab endale Eesti Vabariigi seadusandluse raames ainuõiguse otsustada, millised materjalid või andmed vastavad antud tingimustele ning õiguse tingimustele mittevastavate materjalide või andmete ilma etteteatamiseta kustutamiseks või blokeerimiseks.
Kasutajal on lubatud vaid nende andmetüüpide üleslaadimine või sisestamine, mida on kirjeldatud info üleslaadimise või andmete sisestamise lehekülgedel, vormides või abitekstides.
Kasutaja kohustub info ja andmete esitamisel lähtuma Eesti Vabariigis levinud üldkehtivatest eetika- ja moraalinormidest ja olema viisakas teiste kasutajate suhtes.

Ligipääs automatiseeritud vahenditega

Kasutajal on õigus Teadusmosaiigi teenustele ligipääsuks vaid Teadusmosaiigi poolt ametlikult pakutavate, esile toodud ja välja reklaamitud ligipääsumeetodite abil. Teadusmosaiik jätab endale õiguse piirata teenuste kasutamist ja sellele ligipääsu liigset koormust või võimalikke tehnilisi probleeme tekitavate automatiseeritud vahendite abil.

Andmete linkimine teistele lehekülgedele

Kasutajatel on lubatud Portaalis esitatud sisu(näiteks fotod, graafika, tekstid jms) paigutamine ja linkimine teistele veebilehtedele juhul, kui Teadusmosaiik on vastava soovituse antud andmete juures ära toonud ja selleks vastavad vahendid välja pakkunud, tingimusel, et andmed lingitakse vastava HTML-tag'i abil tagasi algsele Portaalis paiknevale Teadusmosaiigi teenuse HTML-leheküljele.

Teadusmosaiik jätab endale õiguse linkida Kasutaja poolt sisestatud ja üleslaetud sisu (fotod, graafika, tekstid jms) Teadusmosaiigi teenuste välistele veebilehtedele Teadusmosaiiki või Portaali tutvustavatel eesmärkidel (näiteks bännerid, HTML-reklaamid jms).

Isikuandmete töötlemine 

Kasutaja annab Teadusmosaiigile õiguse tema poolt teenustesse sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Kui vastavas teenuses või selle kasutustingimustes pole märgitud teisiti, peab Kasutaja arvestama, et kõik andmed on mõeldud Teadusmosaiigi ja tema koostööpartnerite teenustes avalikuks esitamiseks vastavate teenuste internetikeskkondades.
Kasutaja annab Teadusmosaiigile õiguse oma isikukoodi töötlemiseks ja säilitamiseks, võimaldamaks Kasutaja sisselogimist ID-kaardiga ning Teadusmosaiigi nõudmisel enda unikaalseks identifitseerimiseks Teadusmosaiigi teenustes.
Juhul, kui kasutaja soovib
Teadusmosaiigi poolset isikuandmete töötlemise ja säilitamise lõpetamist, võimaldab Teadusmosaiik Kasutajal oma kasutajakonto ja kõik sinna juurde kuuluvad andmed kustutada. Teadusmosaiigil on õigus avaldada Kasutaja poolt ühte teenusesse sisestatud andmeid ka teistes Teadusmosaiigi teenustes, mille kasutustingimused on vastav Kasutaja heaks kiitnud.

Lepingu lõpetamine

Antud üldtingimuste või konkreetse teenuse kasutustingimuste rikkumise (sealhulgas võõra või väljamõeldud nime all esinemise, ebaõigete andmete esitamise, mitme konto omamise või muude rikkumiste) korral on Teadusmosaiigil õigus kõigi isikuga seotud andmete ja info süsteemis blokeerimise või kõigi või osa andmete (fotode, graafika, tekstide jms) kustutamiseks Kasutajat sellest eelnevalt hoiatamata. Üldtingimuste või teenuse kasutustingimuste rikkumise korral ühes teenuses on Teadusmosaiigil õigus sanktsioone kasutusele võtta korraga ühes või mitmes Teadusmosaiigi teenuses.

Kasutajate osas, kes on rikkunud antud üldtingimusi või teenuse kasutustingimusi, on
Teadusmosaiigil õigus kasutajakonto sulgemiseks, ajutiseks blokeerimiseks või kustutamiseks. Teadusmosaiik jätab endale õiguse keelduda oma teenuste pakkumisest ükskõik millisele juriidilisele või eraisikule, tuues samas selgituseks ära keeldumise põhjused.

Teadusmosaiigi teenuste omavaheline seotus

Kasutaja võtab teadmiseks, et Teadusmosaiigi pakutavad erinevad teenused baseeruvad kesksel kasutajakontode, profiilide ja muude andmete andmebaasil. Erinevad Teadusmosaiigi teenused on omavahel seotud ning andmete sisestamine ühte neist võib samad andmed muuta avalikuks ka teistes teenustes. Portaalis Kasutaja poolt loodud kasutajakonto toimib paralleelselt kõigis Teadusmosaiigi opereeritavates teenustes, samuti kanduvad koos sellega teistesse teenustesse edasi muud kasutajakontoga seotud andmed.

Vastutus ja vääramatu jõud 

Teadusmosaiik ja Kasutaja vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Teadusmosaiik ei vastuta Kasutajale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Teadusmosaiik ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
Teadusmosaiik teeb kõik endast tuleneva teenuste kvaliteetse töö tagamiseks, kuid kõiki teenuseid pakutakse "nagu on" põhimõttel oma võimaluste ja parema äranägemise raames.

Teadusmosaiik ei paku oma teenuste raames, lisaks eelpool loetletutele, mingeid garantiisid. Kuigi Teadusmosaiik teeb kõik endast oleneva andmete säilimise, turvasüsteemide, teenuste käideldavuse ja andmete konfidentsiaalsuse tagamise osas, ei võta Teadusmosaiik mingit vastutust antud tegevuste ega näitajate osas.

Teadusmosaiik, tema omanikud, töötajad ega koostööpartnerid ei vastuta teenuste kasutamisest või mittekasutamisest tekkivate kahjude ega võimalike tekkivate tagajärgede eest.

Teadusmosaiik ei vastuta kasutajate poolt teenustesse lisatud andmete (sealhulgas fotode, graafika, tekstide jms) sisu eest. Selle eest vastutab Kasutaja.

Muud tingimused 

Portaalis ostude sooritamise käigus säilitab Teadusmosaiik Kasutaja kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

Teadusmosaiik jätab endale õiguse antud üldtingimuste ja teenuse kasutustingimuste osaliseks või täielikuks muutmiseks. Muudatused hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Portaali üldtingimuste ja kasutustingimuste lehtedel või teate saatmisest Portaali sisemise teadete süsteemi kaudu. Kui Kasutaja muudetud üldtingimuste ja kasutustingimustega ei nõustu, on tal kohustus koheseks Portaali teenuste kasutamise lõpetamiseks. Teenuste edasine kasutamine tähendab nõustumist ka üldtingimuste ja kasutustingimuste muudatustega.

Kontaktid 

Teadusmosaiik OÜ
Külaaseme küla Konguta vald
Tartumaa 61508
Eesti
Reg. Nr.: 11232759
KM reg. Nr.: EE101057240
eestimaine@eestimaine.ee
Tel. (+372) 534 27 314

Portaaliga seotud küsimused ja ettepanekud saata palun aadressil:
info@eestimaine.ee


SEB Pank
Konto number: 10220102881010
IBAN: EE341010220102881010
SWIFT kood/BIC: EEUHEE2X